GE ให้บริการนิสิตในการสำรองที่นั่งรายวิชาศึกษาทั่วไป และให้คำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 1/2556


GE ให้บริการนิสิตในการสำรองที่นั่งรายวิชาศึกษาทั่วไป และให้คำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 1/2556
GE ให้บริการนิสิตในการสำรองที่นั่งรายวิชาศึกษาทั่วไป และให้คำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 1/2556   width=

รายละเอียดข่าว

                งานตารางเรียนตารางสอบ กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป เปิดให้บริการนิสิตในการสำรองที่นั่งรายวิชาศึกษาทั่วไป และให้คำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 1/2556 โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 3 ช่วงเวลา ดังนี้

ลงทะเบียนในช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556

ลงทะเบียนในช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3-16 มิถุนายน 2556

ลงทะเบียนในช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 17-30 มิถุนายน 2556 (มีค่าปรับในการลงทะเบียน)

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการบริการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป และช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ เช่น การตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบ , การขอค้นหาเลขที่นั่งสอบ (กรณีนิสิตที่ถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน)

ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดให้บริการในวันราชการเวลา 08.30 - 20.00 น. และวันหยุดราชการเวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 05-06-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ