คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป


คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย อาจารยธวัชวงศ ลาวัลย รักษาการรองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาการสารสนเทศ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ณ สำนักศึกษาทั่วไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 05-06-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ