แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก – สถาบัน ครั้งที่ 3


แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก – สถาบัน ครั้งที่ 3
แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก – สถาบัน ครั้งที่ 3 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ สนามฟุตบอลคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก- สถาบัน ครั้งที่ 3 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โรจน์ชัย ศัตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน

สำหรับการจัดกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก – สถาบันในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักศึกษาทั่วไป สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนัก – สถาบัน – ศูนย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความสามัคคีในการดำเนินงาน ตลอดจนบุคลากรที่เข้าร่วมได้พบปะ แลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานที่มากยิ่งขึ้น ถือเป็นโอกาสสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมกีฬา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรของทั้ง 6 หน่วยงาน โดยการจัดกีฬาสานสัมพันธ์ในครั้งนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม กว่า 300 คน แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เน้นความสนุกสนาน อาทิ แข่งขันชักเย่อ, วิ่งกระสอบ, กินวิบาก วอลเลย์บอล ตะกร้อ เป็นต้น

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 11-06-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ