โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ ( PLC ) “เปลี่ยนคำถามครูสู่บทบาทใหม่ในการพัฒนานักเรียน”


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ ( PLC ) “เปลี่ยนคำถามครูสู่บทบาทใหม่ในการพัฒนานักเรียน”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ ( PLC )  “เปลี่ยนคำถามครูสู่บทบาทใหม่ในการพัฒนานักเรียน” width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ ( PLC ) “เปลี่ยนคำถามครูสู่บทบาทใหม่ในการพัฒนานักเรียน” ภายใต้โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีอาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาเครือข่ายวิชาการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู ตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้อง กับการจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้น บริบท และขนาดที่หลากหลายของโรงเรียน โดยยึดรูปแบบการ Coaching และ Mentoring เป็นหลักในการออกแบบกิจกรรม ผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (PBL : Project Based Learning) เน้นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy , Numeracy และ Reasoning Ability ตามระดับชั้น ควบรวมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามแนวทางของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการ ฯ ได้แก่
คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1, ศึกษานิเทศก์, ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวนทั้งสิ้น 212 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 20-06-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ