การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (CADL)


การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (CADL)
การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้  (CADL) width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (CADL) ณ ห้องประชุม RN-105 ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ สำนักศึกษาทั่วไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คณะผู้บริหารและผู้แทนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1,2,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 เทศบาลเมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1

ประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (CADL) และเพื่อมุ่งหมายจะพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 03-07-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ