โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักพิมพ์ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2556 – 2560)


โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักพิมพ์ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2556 – 2560)
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักพิมพ์ สำนักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (พ.ศ. 2556 – 2560) width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 26- 27 มิถุนายน 2556 งานแผนงานและงบประมาณ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักพิมพ์ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2556 – 2560) ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษากองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสำนักศึกษาทั่วไปให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยแผนกลยุทธ์นี้จะนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักพิมพ์ สำนักศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดกิจกรรม แผนงานโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดรับเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักพิมพ์ สำนักศึกษาทั่วไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 คน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์และวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นแนวทางการดำเนินงานและกำหนดทิศทางในอนาคตของสำนักพิมพ์ ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายกำหนดบนพื้นฐานข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบ

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 03-07-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ