โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 004 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และรายวิชา 0021 005 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ


โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 004 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และรายวิชา 0021 005 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ
 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป   เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 004 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และรายวิชา 0021 005 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 11.30 – 13.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 004 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และรายวิชา 0021 005 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง RN1-105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป อาจารย์ผู้สอน บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน พร้อมทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมาสู่การพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 04-07-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ