ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการ (MSU - Test) ครั้งที่ 2


ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการ (MSU - Test) ครั้งที่ 2
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการ (MSU - Test) ครั้งที่ 2 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม , นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม , นายสุวิทย์ รักษาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 , นางชนิสรา ดวงบุษผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 และ เขต 3 ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการโครงการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (MSU - Test) ครั้งที่ 2 โดยมี อาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ลงนามเป็นพยานความร่วมมือ

โดยเจตนารมณ์ของการจัดทำบันทึกความร่วมมือจัดทำโครงการวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (MSU - Test) ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการตามโครงการวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีกิจกรรมร่วมกัน ในด้านการสร้างแบบทดสอบ ด้านการดำเนินการจัดสอบ และการจัดสนามสอบวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้แบ่งส่วนการจัดสอบเป็น 9 สนามสอบ ได้แก่

สนามสอบที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามสอบที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
สนามสอบที่ 3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สนามสอบที่ 4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
สนามสอบที่ 5 โรงเรียนวาปีปทุม
สนามสอบที่ 6 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
สนามสอบที่ 7 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สนามสอบที่ 8 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สนามสอบที่ 9 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนมาแล้วหนึ่งครั้ง ครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 2 และมีจุดเด่นคือผลสอบของนักเรียนสามารถนำมาใช้ประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เห็นชอบเกณฑ์การรับและแผนการรับนักเรียนที่สอบโครงการวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระบบรับตรง โดยชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยจัดสอบในระหว่างวันที่ 18 -19 กันยายน 2553 ณ ศูนย์สอบตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดทั้ง 9 แห่ง

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 07-09-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ