การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสำนักศึกษาทั่วไป


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสำนักศึกษาทั่วไป
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสำนักศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. งานกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสำนักศึกษาทั่วไป ณ ห้อง RN1-105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและเครือข่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งสิ้น 25 คน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 04-07-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ