คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ตรวจเยี่ยมการจัดทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam)


คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ตรวจเยี่ยมการจัดทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam)
คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ตรวจเยี่ยมการจัดทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam)  width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ RN-209 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้นำคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ศาสตราจารย์ ดร. ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.โรจน์ชัย ศัตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช , ดร.สุริทอง ศรีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการ , นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป , อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักศึกษาทั่วไป , รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ชัยงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและเครือข่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป และนายปริญญ์ งามสุทธิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักศึกษาทั่วไป ตรวจเยี่ยมการจัดทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเริ่มวันที่ 3 – 31 กรกฎาคม 2556 จัดสอบโดยสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 12-07-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ