สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของการสอบเบื้องต้นหน่วยงานย่อย


สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของการสอบเบื้องต้นหน่วยงานย่อย
สำนักศึกษาทั่วไป  เข้ารับการตรวจประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของการสอบเบื้องต้นหน่วยงานย่อย width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจเยี่ยมประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของการตรวจสอบเบื้องต้นหน่วยงานย่อย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551 ข้อ 16 โดยมีคณะกรรมการจากสำนักตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย นางสาววิไลลักษณ์ บุตราช , นางสาวอนันตรา คำระกาย , นางสาวอัมพวัน ตะภา ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป และคณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวต้อนรับ การสอบเบื้องต้นหน่วยงานย่อยในครั้งนี้คณะกรรมการได้ขอการตรวจสอบในประเด็น ด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านโครงการวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการเบิกจ่าย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 16-07-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ