พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 “ศิษย์มอน้ำชีน้อมจิตวันทา บูชามหาบูรพาจารย์”


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 “ศิษย์มอน้ำชีน้อมจิตวันทา บูชามหาบูรพาจารย์”
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 “ศิษย์มอน้ำชีน้อมจิตวันทา บูชามหาบูรพาจารย์” width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 “ศิษย์มอน้ำชีน้อมจิตวันทา บูชามหาบูรพาจารย์” ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดยองค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีผู้บริหาร และคณาจารย์ จากทุกคณะเข้าร่วมพิธี จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นิสิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป

ในพิธีไหว้ครูครั้งนี้ มีการขับร้องสรภัญญะจากนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนั้น นายกานต์ชนก ใครอุบล นายกองค์การนิสิต กล่าวนำคำบูชาครู นิสิตทุกคนร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม บรรเลงดนตรีโดยวง MSU CHORUS และวงซิมโฟนีออร์เคสต้า ตามด้วยชุดการแสดงขบวนอัญเชิญพานไหว้ครู (พานเอก, พานต้น องค์การนิสิต) โดยนิสิตสาขาศิลปะการแสดง คระศิลปกรรมศาสตร์ จากนั้นเป็นพิธีเชิญพานไหว้ครู องค์การนิสิต สภานิสิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม นิสิต ป.โท ป.เอก สโมสรนิสิตแต่ละคณะ / วิทยาลัย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 16-07-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ