โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (PLC) “เปลี่ยนคำถามครูสู่บทบาทใหม่ในการพัฒนานักเรียน”


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (PLC) “เปลี่ยนคำถามครูสู่บทบาทใหม่ในการพัฒนานักเรียน”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (PLC) “เปลี่ยนคำถามครูสู่บทบาทใหม่ในการพัฒนานักเรียน”  width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2556 งานศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (CADL) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (PLC) “เปลี่ยนคำถามครูสู่บทบาทใหม่ในการพัฒนานักเรียน” ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสมุทร สมปอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้กลุ่มเป้าหมายได้มองตนเองว่าที่ผ่านมาเคยทำงานแบบไหน สอนนักเรียนอย่างไร 2. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จากกิจกรรมกระดาษ 4 พับ และสัตว์สี่ทิศ 3. ฝึกถอดบทเรียน และ 4. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานผ่าน “ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (PLC)” ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 29-07-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ