โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านสมุนไพรในชุมชน


โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านสมุนไพรในชุมชน
 โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านสมุนไพรในชุมชน  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 งานวิจัยและประเมินผล กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านสมุนไพรในชุมชน ณ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานเปิด และมีอาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรในชุมชน และศึกษาผลการใช้หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรในชุมชน
ทั้งนี้มี่ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณะทำงานและทีมวิจัย จำนวน 6 คน นิสิต จำนวน 100 คน ชุมชน จำนวน 1 ชุมชน

การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรในชุมชนนั้น เพื่อร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรรักษาโรคและขยายองค์ความรู้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไป การจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากที่ได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการศึกษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านที่ใกล้จะสูญพันธุ์ให้คงอยู่ และการส่งเสริมให้นักเรียนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน สังคม และการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และการบูรณาการให้เกิดประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน พร้อม ๆ กับเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนิสิตรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสานปริทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิต นักเรียน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 29-07-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ