การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “การพัฒนาและวิจัยรูปแบบการขับเคลื่อน ปศพพ. สู่สถานศึกษา”


การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “การพัฒนาและวิจัยรูปแบบการขับเคลื่อน ปศพพ. สู่สถานศึกษา”
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  “การพัฒนาและวิจัยรูปแบบการขับเคลื่อน ปศพพ. สู่สถานศึกษา” width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “การพัฒนาและวิจัยรูปแบบการขับเคลื่อน ปศพพ. สู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานเปิด และมีอาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนรูปแบบการขับเคลื่อน ปศพพ. ของแต่ละโรงเรียน ในเขตพื้นที่อีสาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อน ปศพพ. ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและวิจัยรูปแบบการขับเคลื่อน ปศพพ. ในเขตพื้นที่อีสาน ทั้งนี้มีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนในเครือข่ายโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษา พื้นที่อีสานตอนบน และพื้นที่อีสานตอนล่าง จำนวน 54 โรงเรียน (โรงเรียนละ 2 คน) รวมทั้งสิ้น 108 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 29-07-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ