ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อพิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1/2553


ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อพิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1/2553
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  เพื่อพิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2554   ครั้งที่ 1/2553 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 13.00-16.30น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1/2553 เพื่อใช้กับนิสิตปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ชั้น 14 โดยมีอาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ คือ ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สิลารัตน์ , รองศาสตราจารย์ อัศนีย์ ชูอรุณ ราชบัณฑิต , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักศึกษาทั่วไป , อาจารย์ ดร.อิทธิสาร ไชยสุข , ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ ชินราศี , อาจารย์ธีระพล ศิระบูชา , อาจารย์ชัยรัตน์ ชูสกุล , นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ , นางสาวปาณิสา ตรวจสูงเนิน , นางสาวทิชากร วงศ์สุเพ็ง และนางสาววิยะดา ศรีแก่นจันทร์

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 17-09-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ