โครงการอบรมภาษาจีน


โครงการอบรมภาษาจีน
โครงการอบรมภาษาจีน width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการอบรมภาษาจีน ประจำปี 2556 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง RN-108 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอนโดยอาจารย์ชาวจีนจากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาจีนให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้สนใจทั่วไป ให้มีทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม เป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 15 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 07-08-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ