การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และหาแนวทางที่ดีในการปฏิบัติสู่ความสำเร็จร่วมกัน


การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และหาแนวทางที่ดีในการปฏิบัติสู่ความสำเร็จร่วมกัน
การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และหาแนวทางที่ดีในการปฏิบัติสู่ความสำเร็จร่วมกัน width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และหาแนวทางที่ดีในการปฏิบัติสู่ความสำเร็จร่วมกัน ณ ห้องประชุม RN1-105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการปฏิบัติงาน สนับสนุนภารกิจการให้บริการในบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษาได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมระหว่างกลุ่มงานวิชาการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ้ายวิชาการจากคณะต่างๆ และเจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผล จำนวนหน่วยงานละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 60 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 07-08-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ