กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 งานศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นสองช่วง ในช่วงแรกนั้นกระบวนกร (นางสาวอาริษา โคตรเครื่อง และนางดอกอ้อ ภูวิจิตร) ได้นำทุกคนเข้าสู่กิจกรรมมองตนเองด้วยสัตว์สี่ทิศ ซึ่งประกอบด้วย

Who you are?

1. ทิศเหนือนกอินทรีย์ อินทรี มีสายตามองไกล มีวิสัยทัศน์ มองกว้าง มองภาพรวม จิตคิดไว มีใจชอบการเปลี่ยนแปลง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำไว รวบรัด รวดเร็ว รักอิสระ นักฝัน สนใจทุกเรื่อง อยากทำทุกเรื่อง เป็นนักวางแผนที่ดี รู้ทุกเรื่องแต่ไม่ลงมือทำ ชอบสิ่งประหลาดเกินความคาดหมาย
2. ทิศตะวันออกกระทิง กระทิง มีนิสัยดุดัน ขยัน ประจันหน้า กล้าแสดงออก รักเพื่อนพ้อง จริงใจ ตรงไปตรงมา จิดคิดไว ใจเร็ว ตอบสนองเร็ว สุดโต่ง รักแรงเกลียดแรง มีอุดมการณ์และภาวะผู้นำ มุ่งมั่น ทะเลาะขัดแย้งได้ง่ายเพราะมักโมโหร้าย
3. ทิศใต้หมี หมี มีนิสัยหนักแน่น มั่นคง จิตนิ่ง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยง คิดวิเคราะห์ มีระเบียบแบบแผน ทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีโลกส่วนตัว รักความสันโดษ
ยึดมั่น ถือมั่น ใจเย็น แต่เคร่งเครียดเพราะไม่ยืดหยุ่น
4. ทิศตะวันตกหนู หนู มีนิสัยร่าเริง อ่อนไหว ใจดี ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ใส่ใจความรู้สึกและอารมณ์ของคนรอบข้าง ชอบช่วย ชอบให้ ใจอ่อน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประนีประนอมเก่ง และเป็นนักประสานงานที่ดี แต่ด้วยนิสัยที่อ่อนไหว จึงถูกกลืนได้ง่าย

ซึ่งสัตว์แต่ละประเภทจะมีนิสัยที่แตกต่างกัน นกอินทรีย์จะมีวิสัยทัศน์กว้างไกล กระทิงจะมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ หมีจะมีระบบแบบแผน และหนูจะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ล้ำเลิศ ช่วงที่สอง เป็นกิจกรรมกระดาษ 4 พับ กิจกรรมนี้จะให้ทุกคนเขียนชื่อเพื่อนร่วมงานที่ติดต่อพูดคุยกันบ่อยที่สุด จนถึงปัญหาที่ร่วมกันแก้ไขบ่อยที่สุด โดยจะนำประเด็นปัญหาที่ร่วมกันแก้ไขบ่อยที่สุดไปวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 21-08-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ