โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การพัฒนาและวิจัยรูปแบบการขับเคลื่อน ปศพพ. สู่สถานศึกษา พื้นที่อีสานตอนบน ครั้งที่ 2


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การพัฒนาและวิจัยรูปแบบการขับเคลื่อน ปศพพ. สู่สถานศึกษา พื้นที่อีสานตอนบน ครั้งที่ 2
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การพัฒนาและวิจัยรูปแบบการขับเคลื่อน ปศพพ. 
สู่สถานศึกษา พื้นที่อีสานตอนบน  ครั้งที่  2    width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 งานพัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การพัฒนาและวิจัยรูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปศพพ.) สู่สถานศึกษา พื้นที่อีสานตอนบน ครั้งที่ 2 “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปศพพ.) โดยใช้แผนการสอนที่สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปศพพ.) ตามรูปแบบ สพฐ.” ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ วิทยากรนำโดย อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวการเขียนแผนโดยการสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปศพพ.) ตามรูปแบบของ สพฐ. โดยวิทยากรแกนนำจากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ และครูได้แผนการสอนต้นแบบ เพื่อนำไปพัฒนาและนำไปสร้างกิจกรรมเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ ครูโรงเรียนเครือข่าย และทีมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปศพพ.) รวมทั้งสิ้น 69 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 22-08-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ