นิสิตดุริยางคศิลป์ มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณสำนักศึกษาทั่วไป


นิสิตดุริยางคศิลป์ มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณสำนักศึกษาทั่วไป
นิสิตดุริยางคศิลป์ มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณสำนักศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 อาจารย์อรรคพงศ์ ภูลายยาว อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการแสดงคอนเสิร์ต Freshmen Project ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ( MU 300 ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เรียนในรายวิชา0023017 ดนตรีกับชีวิต(Music and Life)ได้มีความรู้และเข้าใจในลักษณะธรรมชาติองค์ประกอบของดนตรีมารยาทในการฟัง และตระหนักถึงคุณค่าของดนตรี ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชา 0023017 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life) วิชาศิลปะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกลุ่มวิชาดนตรีปฏิบัติ และเพิ่มโอกาสให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดการแสดง และรับชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 23-08-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ