โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียน SAR ตามเกณฑ์การประเมินใหม่ของ


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียน SAR ตามเกณฑ์การประเมินใหม่ของ
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “เทคนิคการเขียน  SAR  ตามเกณฑ์การประเมินใหม่ของ  width=

รายละเอียดข่าว

                 สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียน SAR ตามเกณฑ์การประเมินใหม่ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วงรอบปีการศึกษา 2553” ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2553 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีนายปริญญ์ งามสุทธิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน สำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง เทคนิคการเขียน SAR

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วงรอบปีการศึกษา 2553 และบุคลากรจะได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป วงรอบปีการศึกษา 2553 ต่อไป

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป รวมทั้งสิ้น 35 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 21-09-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ