โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนเรื่องเล่าการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาในโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 2


โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนเรื่องเล่าการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาในโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 2
โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนเรื่องเล่าการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาในโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ  ครั้งที่  2 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30–15.00 น. งานพัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนเรื่องเล่าการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและทักษะการเขียนเรื่องเล่าฯ และวางโครงเรื่องการเขียนเรื่องเล่าของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนเครือข่าย และทีมขับเคลื่อนฯ รวมทั้งสิ้น 25 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 23-08-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ