สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช


สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ฯ

เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสิทธิภาพทางการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนยุคใหม่ในสถานศึกษา โดยได้ดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานจัดการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถาบันการศึกษา พื้นที่อีสานตอนบน
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ผู้ก่อตั้งและประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดโครงการ ฯ ได้แก่ อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาศึกษาทั่วไป ,คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1, มหาสารคาม เขต 3 ,ศึกษานิเทศก์, ผู้อำนวยการโรงเรียน , ครูผู้สอนโรงเรียนเครือข่าย และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจ จำนวน 500 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 23-08-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ