การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 004 และรายวิชา 0021 005


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 004 และรายวิชา 0021 005
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา  0021 004 และรายวิชา 0021 005   width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 กลุ่มงานวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 004 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ และรายวิชา 0021 005 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องสำนักศึกษาทั่วไป RN1-105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย อาจารย์ผู้ผู้สอน และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป รวมทั้งสิ้น 15 คน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ และเตรียมพร้อมในการนำไปประกอบอาชีพ

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 11-09-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ