โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2556


โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2556
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร  สำนักศึกษาทั่วไป  ประจำปี 2556 width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2556 ณ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นศึกษาดูงานกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลยุคใหม่โดยการใช้คนอย่างเต็มศักยภาพและการพัฒนาการจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บรรยายโดยนายจรูญศักดิ์ ฉวีศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป และสร้างเวทีการพบปะ แลกเปลี่ยนการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 11-09-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ