โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี 2556


โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี 2556
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป   ประจำปี 2556 width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2556 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานเปิด และกล่าวรายงานโดย
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนนิสิตในชั้นเรียนกลุ่มใหญ่ และหารูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอนของอาจารย์
ในการจัดการเรียนการสอนนิสิตในชั้นเรียนกลุ่มใหญ่

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 13-09-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ