ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (PLC) ด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring ระยะที่ 4


ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (PLC) ด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring ระยะที่ 4
ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (PLC) ด้วยกระบวนการ  Coaching and  Mentoring  ระยะที่ 4 width=

รายละเอียดข่าว

                ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (CADL) สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาเครือข่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (PLC) ด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring ระยะที่ 4 เมื่อวันที่ 5 – 6 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมธรรมา
ภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายแล้วของโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหาร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวนกว่า 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนที่ได้นำการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (PBL : Project Based Learning) ไปใช้ภายในโรงเรียน การดำเนินงานเวทีสุดท้ายเป็นไปด้วยความสนุกและได้ความรู้มากมายจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และครูที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ยอมรับว่า ตั้งแต่ที่เข้าร่วมโครงการ PLC ชีวิตได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก เริ่มตั้งแต่วิธีคิด กระบวนการสอน และทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 26-09-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ