การสร้างครูด้วยระบบพี่เลี้ยงด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring ระยะที่ 4


การสร้างครูด้วยระบบพี่เลี้ยงด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring ระยะที่ 4
การสร้างครูด้วยระบบพี่เลี้ยงด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring ระยะที่ 4   width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (CADL) สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาเครือข่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ : การสร้างครูด้วยระบบพี่เลี้ยงด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring ระยะที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยการนำชุมชนมเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ ( PLC ) เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกระบวนการ Coaching and Mentoring ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แก่ ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำนวนกว่า 160 คน
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ครูที่เป็น Best Practice

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 26-09-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ