ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1/2553


ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1/2553
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  สำนักศึกษาทั่วไป  ปีการศึกษา  2553    ครั้งที่  1/2553  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป นายปริญญ์ งามสุทธิ , นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ , นายบัณฑิต วิมูลอาจ , นายกัมปนาท อาชา , นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ , นางเจริญใจ กุลดิลก , นายธีระศักดิ์ มะลิซ้อน , นายจักรพงศ์ กุตเสนา , นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน , นางสุลีพร อยู่หว้า และนางสาวจันทร์สุดา อรรถโยโค จดบันทึกการประชุม

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศึกษาทั่วไป , นโยบายสถานศึกษา 3 ดี วงรอบปีการศึกษา 2553 และพิจารณาปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2553

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 28-09-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ