วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 5 ปี


วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 5 ปี
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 5 ปี width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 5 ปี ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จในการดำเนินงานของสำนักศึกษาทั่วไป
ณ บริเวณห้องโถงอาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน นำผู้บริหาร บุคลากรของสำนักศึกษา ร่วมกันทำบุญถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดตั้งสำนักศึกษาทั่วไปขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานระหว่างคณะในสาขาวิชาต่างๆ และจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนทั้งสิ้น 30 หน่วยวิชา ตามมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะพื้นฐานของนิสิตที่พึงประสงค์ พัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่นและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสำนักศึกษาทั่วไป ตั้งอยู่ที่อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 53 คน มีผู้บริหารจำนวน 4 คน มีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติจำนวน 6 คน และมีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกว่า 200 คน รองรับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตกว่า 80,000 ที่นั่ง ในแต่ละปีการศึกษา นอกจากภารกิจหลักด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว สำนักศึกษาทั่วไปยังได้ดำเนินการเชิงรุกตามนโยบายมหาวิทยาลัยหลายประการ ได้แก่ ศูนย์ภาษา ( Language Centre : LC ) ศูนย์ทดสอบ E-Testing และศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (Center of Academic Development for Learning : CADL ) เป็นต้น ในการดำเนินการสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-09-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ