การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล
สำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2556


การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล <br>สำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2556
 การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล <br>สำนักศึกษาทั่วไป  ครั้งที่ 2/2556  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2/2556 ขึ้น ณ ห้อง RN1-105 ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของสำนักศึกษาทั่วไป ในการให้บริการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 และเป็นการแจ้งแนวปฏิบัติในเรื่อง การใช้งานระบบตารางเรียน การขอเรียนซ้ำและเรียนแทน การเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป การสืบค้นคะแนนของนิสิต การส่งผลการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 อีกด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 14-10-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ