การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย
อาคารราชนครินทร์


การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย<BR>อาคารราชนครินทร์
   การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย<BR>อาคารราชนครินทร์    width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายอาคารราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักศึกษาทั่วไป รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป นายปริญญ์ งามสุทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริหารห้องเรียนรวม กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป และสำนักคอมพิวเตอร์ นำโดย นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และทีมโปรแกรมเมอร์และช่างเทคนิค การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากในปัจจุบันอาคารราชนครินทร์มีห้องเรียน 31 ห้อง (ห้องเรียนรวม 23 ห้อง และห้องเรียนคณะการบัญชีและการจัดการ 8 ห้อง) มีหน่วยงานภายใน 2 หน่วยงาน (สำนักศึกษาทั่วไป และบัณฑิตวิทยาลัย) ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ระบบเครือข่าย ประมาณ 550 เครื่อง และจุดเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 18 จุด (ยังไม่รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ของผู้มาใช้อาคาร เช่น โทรศัพท์มือถือ , Notebook และ Tablet) ซึ่งที่ผ่านมาผู้เข้าใช้อาคารราชนครินทร์ได้รับผลกระทบกับปัญหาด้านระบบเครือข่าย เช่น ไม่แจก IP, ระบบเครือข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อไป ซึ่งได้แก้ปัญหาเบื้องต้นในการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เช่น การ fix หมายเลข IP แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวได้ ส่วนกรณีห้องเรียน คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอนบางรายวิชาจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบในการเรียนการสอน ซึ่งได้รับการร้องเรียนเรื่องระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้อยู่บ่อยครั้ง ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัญหาดังกล่าวจึงควรได้รับการพิจารณาแก้ไขต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 14-10-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ