แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 004 และ 0021 005
ครั้งที่ 3/2556


แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 004 และ 0021 005 <br> ครั้งที่ 3/2556
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 004 และ 0021 005 <br> ครั้งที่ 3/2556   width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 004 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ และ รายวิชา 0021 005 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3/2556 ขึ้น ณ ห้องประชุม LDC 106 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 004 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ และ รายวิชา 0021 005 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการออกข้อสอบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนเอง

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 14-10-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ