การประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนจัดตารางเรียน
ปีการศึกษา 2557


การประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนจัดตารางเรียน <br> ปีการศึกษา 2557
  การประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนจัดตารางเรียน <br> ปีการศึกษา 2557   width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 – 11.30 น. งานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2557 ขึ้น ณ ห้องประชุม RN1-105 ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา(ร่าง) กำหนดวันและเวลาจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2557 ระหว่างงานวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับงานวิชาการของแต่ละคณะๆ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสินจำนวน 20 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 14-10-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ