ประชุมเพื่อหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ


ประชุมเพื่อหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ
ประชุมเพื่อหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตรนานาชาติ width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2553 เวลา 13.30 – 15.30 น. งานตารางเรียนตารางสอบ สำนักศึกษาทั่วไป
ได้จัดการประชุมเพื่อหารือในประเด็นการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมีอาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักศึกษาทั่วไป , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป ,คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ผู้แทนคณบดี คณะบัญชีและการจัดการ , ผู้แทนคณบดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม , นายปริญญ์ งามสุทธิ , นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ , นายภานุพล ปะสังขีนี , นางสาวยุภาพร สีหานาท , นางสาวฤทัยรัตน์ มายเจริญกุล และนางสาวกิจติมา มูลยาพอ จดบันทึกการประชุม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 29-09-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ