สำนักศึกษาทั่วไป มมส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา


สำนักศึกษาทั่วไป มมส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน<br> จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
  สำนักศึกษาทั่วไป มมส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน<br> จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา   width=

รายละเอียดข่าว

                 วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายปริญญ์ งามสุทธิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สมสิน วางขุนทด ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและงานสารสนเทศ อาจารย์เกตุกาญจน์ ไชยขันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและวัดผล อาจารย์ ดร.ศศิธร อินทร์นอก หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์หัวหน้าหน่วยส่งเสริมวิชาการและพัฒนาหลักสูตร อาจารย์สิตาภา เกื้อคลัง หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ นางสาววิภาภรณ์ คำกิ่ง นักวิชาการศึกษา และนายศตวรรษ ศรีชาติ นักวิชาการศึกษา รวมทั้งสิ้น 8 คน เข้าศึกษาดูงานสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ระบบการจัดการเรียนการสอน/โครงสร้างหลักสูตร/แนวทางในการบริหารงาน และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายถึงภารกิจด้านการบริหารจัดการของสำนักศึกษาทั่วไปในภาพรวม จากนั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา และสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางในการต่อไป จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิคส์ (E-Testing) ณ ห้อง RN 1 – 209 อาคารราชนครินทร์

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 15-10-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ