โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ E-Learning โดยใช้โปรแกรม Moodle


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ E-Learning โดยใช้โปรแกรม Moodle
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ E-Learning โดยใช้โปรแกรม Moodle  width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) โดยใช้โปรแกรม Moodle ในการบริหารจัดการ ขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ RN-202 ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็ยวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอดจนการเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการเรียนการสอนของนิสิต อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้สนใจทั่วไป ให้มีทักษะพื้นฐานในการใช้ระบบเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 20 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 28-10-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ