โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  เพื่อปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งยังเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงรับทราบแนวทางการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้บรรลุตามปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอีกด้วย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 120 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 12-11-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ