การประชุมพิจารณาหารือขั้นตอนการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit - Exam) ครั้งที่ 1


การประชุมพิจารณาหารือขั้นตอนการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit - Exam) ครั้งที่ 1
การประชุมพิจารณาหารือขั้นตอนการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit - Exam) ครั้งที่ 1 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12.00 – 14.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมพิจารณาหารือขั้นตอนการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit - Exam) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานและสรุปผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1-2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ 2557 พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit - Exam) ประจำปีงบประมาณ 2557 และพิจารณาหารือแนวทางการดำเนินการการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit - Exam) ประจำปีงบประมาณ 2557 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น จำนวน 22 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 19-11-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ