การประชุมร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผล เพื่อหารือการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป


การประชุมร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผล เพื่อหารือการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
การประชุมร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผล เพื่อหารือการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 11.00 น. กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผล
ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป RN1-105 อาคารราชนครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหารือในประเด็นการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระบบตรวจสอบจบของนิสิต เนื่องด้วยในปัจจุบันรายวิชาศึกษาทั่วไปในระบบฐานข้อมูลของงานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล มีทั้งที่เป็นลำดับรายวิชา 1 และลำดับรายวิชา 2 อาทิ รายวิชา 0021004-1 : English for Self-Access Learning (ลำดับรายวิชา 1) และ 0021004-2 : English for Academic Purposes (ลำดับรายวิชา 2) เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานประมวลผลในระบบตรวจสอบจบของนิสิต ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปของสำนักศึกษาทั่วไปและการดำเนินงานของงานประมวลผล กองทะเบียนและประมวลผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้ประชุมหารือเพื่อดำเนินการเปิดรายวิชาได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามโครงสร้างหลักสูตรต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายทะเบียน และบุคลากรจากกองทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยบุคลากรจากกลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป รวมทั้งสิ้น 10 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-11-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ