การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2553


การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2553
การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป  ครั้งที่ 7/2553 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2553 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมีอาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักศึกษาทั่วไป , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป รวม 30 คน

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานได้แก่
1. กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ได้แก่ เรื่อง การนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2553 , การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2553 , สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
2. กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ MSU-Test ครั้งที่ 2
3. กลุ่มงานสารสนเทศ เรื่อง การบริหารจัดการห้องเรียนรวม

และได้แนะนำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 4373/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 08-10-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ