การประชุมโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


การประชุมโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประชุมโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2556 งานพัฒนาศูนย์วิชาการเพื่อการเรียนรู้ สำนักศึกษาทั่วไป (CADL MSU) ได้จัดการประชุมโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ณ ห้องประชุม RN-105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.ฤทธิ์ไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาเครือข่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน และนำเสนอปัญหาของโรงเรียนที่กำลังจะเข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร และครูเครือข่าย จำนวน 20 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-11-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ