ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) คณะวิทยาศาสตร์ มมส


ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) คณะวิทยาศาสตร์ มมส
ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) คณะวิทยาศาสตร์ มมส width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป และบุคลากรกลุ่มงานสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ในเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินของคณะวิทยาศาสตร์ และคุณเกรียงไกร นามพุทธา ผู้พัฒนาระบบ บรรยายให้ความรู้ในเรื่องขอบเขตของการทำงานโปรแกรม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-11-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ