ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี


ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 7.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จัทนร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 10 ปี ณ อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสาคาม ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ เรือน สมณะ (ราชบัณฑิต) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต ร่วมกันทำบุญตักบาตร มีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้นเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในโอกาสที่จัดงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี โดยมี นายอดุล จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ซึ่งเปิดการการเรียนการสอน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ,หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต , หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน, หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วท.ม )และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด) ตลอดจนกล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ขนาด 200 เตียง ขนาด 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 17,000 ตารางเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 400 ล้านบาท โดยเริ่มการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2552 แล้วเสร็จในต้นปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งในระหว่างนี้กำลังดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความพร้อมสำหรับเปิดให้บริการในอนาคต

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 11-12-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ