พิธีเปิดศูนย์เซจง ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


พิธีเปิดศูนย์เซจง ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิธีเปิดศูนย์เซจง ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เข้าร่วมได้มีพิธีเปิดศูนย์เซจง ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ศูนย์เซจง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และร่วมให้การต้อนรับ H.E.Mr.Jeon Jae Man เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และผู้ติดตามจำนวน 4 ท่าน ในโอกาสมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์เซจง ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Mr.Kim Byong Ryank รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทันกุก ร่วมเปิดผ้าแพรป้ายศูนย์เซจง จากนั้น H.E.Mr.Jeon Jae Man เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ได้ตัดริบบิ้น ตีฆ้อง และกล่าวเปิดศูนย์เซจง ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Mr.Kim Byong Ryank รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทันกุก กล่าวขอบคุณในความร่วมมือก่อตั้งศูนย์เซจง ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Prof Anh,Hye-jin ผู้อำนวยการศูนย์เซจงฝ่ายเกาหลี กล่าวถึง ความเป็นมาของศูนย์เซจง จากนั้น อาจารย์กนกกุล มาเวียง กล่าวถึงประวัติสาขาวิชาภาษาเกาหลี และตัวแทนนิสิตสาขาภาษาเกาหลี กล่าวแสดงความรู้สึก
จากนั้น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทันกุก ได้ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสนามหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้เข้าชมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนเลิงแฝก (โรงเรียนเครือข่าย) และนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี 5 ชุดการแสดง ณ ห้องแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการทำบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยทันกุก สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยทันกุก มีความประสงค์จะจัดตั้งศูนย์เซจง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชาเกาหลี ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 09-12-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ