สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของส่วนงานย่อย


สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของส่วนงานย่อย
สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของส่วนงานย่อย width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ การประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของส่วนงานย่อยนั้นดำเนินการตรวจประเมินโดยสำนักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ โดยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ มีคณะกรรมการที่เข้าตรวจประเมินสำนักศึกษาทั่วไป ทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ นางพิมลพรรณ ภูขมัง หัวหน้าสายตรวจ นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยโวหาร นางสาวปิยธิดา เจริญโชติกร และนายธนาวุฒิ ไสยาศรี

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 09-12-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ