ประชุมพิจารณากลั่นกรองกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2


ประชุมพิจารณากลั่นกรองกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2
ประชุมพิจารณากลั่นกรองกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 – 16.30 น. งานพัฒนาหลักสูตร สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมพิจารณากลั่นกรองกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงครามชัย ลีทองดี ผู้แทนคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
เป็นประธาน และมีผู้ร่วมประชุม คือ อาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป , อาจารย์ดวงไกร ทวีสุข ผู้แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ , อาจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ , อาจารย์ ดร.อรอนงค์ วลีขจรเลิศ ผู้แทนคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ , อาจารย์สุวรรณา แม่นปืน ผู้แทนคณบดี คณะแพทยศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป, อาจารย์ ดร.ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ ,
นางริญญาภัทร์ คำนันตา และนางสาววิยะดา ศรีแก่นจันทร์ จดบันทึกการประชุม


การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากสำนักศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 จึงได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองทบทวนคำอธิบายรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้รายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และตามเจตนารมณ์แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-07-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ