ประชุมพิจารณาผลการศึกษา และวางแผนกิจกรรมการสอน รายวิชา 0001048 มนุษย์กับการใช้เหตุผล


ประชุมพิจารณาผลการศึกษา และวางแผนกิจกรรมการสอน รายวิชา 0001048 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
ประชุมพิจารณาผลการศึกษา  และวางแผนกิจกรรมการสอน  รายวิชา  0001048  มนุษย์กับการใช้เหตุผล width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น. งานตารางเรียนตารางสอบ สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมพิจารณาผลการศึกษา และวางแผนกิจกรรมการสอน รายวิชา 0001048 มนุษย์กับการใช้เหตุผล ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมีอาจารย์ ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์ เป็นประธาน โดยมีอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0001048 มนุษย์กับการใช้เหตุผล เข้าร่วมการประชุมด้วย

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาผลการศึกษา รายวิชา 0001048 มนุษย์กับการใช้เหตุผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 และวางแผนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 08-10-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ