Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2556


Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2556
Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2556 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณลานข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา พร้อมกล่าวเปิดงาน และ อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน ได้บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม โดยการพัฒนามหาวิทยาลัย ทำความสะอาดล้างถนน การกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกว่า 500 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-12-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ